Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniów
Zespołu Szkół im. Armii Krajowej
w Zaczerniu
w roku szkolnym 2022/2023

Przewodnicząca:  Zuzanna Wandas      kl. VIII a

Pierwszy zastępca przewodniczącej:  Jakub Rząd     kl.VIII c

Drugi zastępca przewodniczącej: Wiktoria Śliwińska    kl. VIII b

Skarbnik:  Mateusz Bielenda   kl. VIII a

Członkowie:

Tymoteusz Rybka   kl. IV a
Hanna Kloc  kl. IV b
Robert Hołoń   kl. IV c
Aniela Porada   kl. V a
Karolina Ziomek   kl. V b
Wiktoria Bieniek   kl. V c
Krzysztof Pustelak  kl. VI a
Leon Organiściak   kl. VI b
Michał Wojnar   kl. VII
Julia Pustelak    kl. VIII b

Oliwia Kula    kl. VIII c

Regulamin Samorządu Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Zaczerniu

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. Nr 67  z 1996 r. z późniejszymi zmianami).
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 11 stycznia 2017 poz.59 Art. 85).
 3. Statut szkoły.

Rozdz. 1. Postanowienia ogólne.

 1. W Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Zaczerniu działa Samorząd Uczniowski.
 2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
 3. Działalność Samorządu opiera się całkowicie na pracy i inwencji uczniów.
 4. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.
 5. Rada Samorządu wybierana jest przez społeczność uczniowską w wyborach demokratycznych z pośród zgłoszonych kandydatów z poszczególnych klas.

Rozdz.2. Cele i zadania Samorządu.

 1. Reprezentowanie interesów wszystkich uczniów.
 2. Organizowanie i uczestnictwo w apelach okolicznościowych organizowanych na terenie szkoły.
 3. Praca na rzecz środowiska lokalnego.
 4. Rozwijanie samorządności i demokratycznych form współdziałania.
 5. Rozwijanie, kreatywności i przedsiębiorczości wśród uczniów.
 6. Pomaganie innym potrzebującym uczniom.

Rozdz.3. Organy Samorządu Uczniowskiego.

 1. Przewodniczący Samorządu.
 2. Dwóch zastępców.
 3. Skarbnik.
 4. Członkowie Rady Samorządu Uczniowskiego.

Rozdz.3. Zasady wyboru Samorządu Uczniowskiego.

 1. Rada wybierana jest w I połowie września każdego roku szkolnego.
 2. Kandydaci zgłaszani są przez poszczególne klasy, po 1 osobie z klas od IV do VI i 2 osoby z klas najstarszych, Szkoły Podstawowej.
 3. Kandydatami do Rady Samorządu mogą zostać uczniowie wytypowani przez poszczególne  klasy z co najmniej bardzo dobrą oceną z zachowania.
 4. Każdy uczeń dostaje listę z nazwiskami kandydatów do Rady Samorządu.
 5. Na kartach do głosowania zaznacza znakiem X tylko jednego kandydata.
 6. Przewodniczącym rady zostaje kandydat z najwyższą liczbą głosów.
 7. W przypadku takiej samej najwyższej liczby głosów, uniemożliwiającej wybór przewodniczącego, Członkowie Rady Samorządu głosują, niejawnie w dodatkowym głosowaniu.
 8. Kandydaci z kolejną, mniejszą ilością głosów, obejmują funkcję dwóch zastępców i skarbnika.
 9. Pozostali kandydaci pozostają Członkami Rady Samorządu Uczniowskiego.

Rozdz.4. Kompetencje Rady Samorządu Uczniowskiego

 1. Samorząd Uczniowski Reprezentuje uczniów wobec Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.
 2. Czuwa nad całokształtem prac Samorządu Uczniowskiego.
 3. Ma możliwość wpływania na ważne decyzje dotyczące Szkoły.
 4. Współpracuje z organizacjami działającymi na terenie szkoły i poza nią.
 5. Pośredniczy pomiędzy nauczycielami a uczniami.
 6. Zwołuje zebrania Rady Samorządu Uczniowskiego.
 7. Może wybrać opiekuna spośród nauczycieli.

Fundusze Samorządu Uczniowskiego pochodzą z:

 1. Dochodów uzyskiwanych z organizowanych przez Samorządu Uczniowskiego imprez i akcji.
 2. Ze środków przekazywanych przez Radę Rodziców, różne instytucje oraz osoby prywatne.

Scroll to top