Zapisy na obiady w roku szkolnym 2022/2023

Drodzy Rodzice.

Podstawą do korzystania z żywienia w stołówce szkolnej jest złożenie dwóch wypełnionych deklaracji dotyczących: zgłoszenia dziecka do obiadów oraz wnoszenia opłat w terminie. Wypełnione deklaracje należy dostarczyć do sekretariatu szkoły, intendentki lub wychowawcy klasy do dnia  24.10.2022 r.

Stawka żywieniowa za 1 dzień wynosi :

  • Cały obiad – 5,00 zł,
  • II Danie – 4,00zł,
  • nie ma możliwości wybrania samej zupy.

Nieobecność dziecka na obiedzie należy zgłaszać  przez dziennik elektroniczny (wpisując w pole ODBIORCA- „stołówka”) lub dzwoniąc do sekretariatu szkoły 17 85 96 684 codziennie do godz.8:30 lub dzień wcześniej. W przypadku braku zgłoszenia nie będzie dokonywany odpis.

Wpłat należy dokonywać z góry do 10-go dnia każdego miesiąca.

W przypadku nieterminowych opłat, wydawanie posiłków w stołówce szkolnej zostanie wstrzymane do momentu uregulowania należności. Informacja o wysokości opłat za żywienie  będzie umieszczana na stronie internetowej (zakładka Dla Rodziców/ Obiady szkolne), tablicach ogłoszeniowych szkoły jak również przez dziennik elektroniczny – dotyczy dzieci u których został naliczony odpis za żywienie.

Deklaracja zgłoszenia ucznia na obiady do stołówki szkolnej i deklaracja dotycząca terminowości wpłat na rok szkolny 2022/2023.

Scroll to top